Brzi upit
Brzi upit
Icon heart
0

Definicije

Izvršitelj obrade

označava svaku fizičku ili pravnu osobu, a posebice turističke agencije, agente i druge posrednike koji obrađuje osobne podatke u ime Orvasa;

Obrada

označava obradu osobnih podataka kako je definirana Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Osobni podatak

označava osobni podatak odnosno u množini osobne podatke kako su definirani Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ;

Uredba

označava Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ;

Opći Uvjeti

označava ove Opće uvjete obrade osobnih podataka;

Orvas

označava orvas d.o.o., Split, Uvala Baluni 9, OIB: 38192148118; Usluge označava usluge u turizmu koje Izvršitelj obrade izvršava po nalogu Orvasa, a posebice usluge promocije Orvasa, usluge pronalaženja korisnika usluga smještaja te najma plovila kojima upravlja Orvas te usluge posredovanja u ugovaranju istih.

2. Uvodne odredbe

2.1. Ovi Opći Uvjeti primjenjuju se na sve Usluge ugovorene nakon gore naznačenog dana, a koje Izvršitelji obrade pružaju Orvasu. Ovi Opći Uvjeti primjenjuju se dodatno na druge komercijalne uvjete suradnje Orvasa te Izvršitelja obrade.

2.2. Orvas i Izvršitelj obrade pozivom na ove Opće Uvjete iste prihvaćaju te se obvezuju po njima dalje postupati. Opći Uvjeti u primjeni su osim u slučaju kada Orvas i Izvršitelj obrade pisanim putem dogovore suprotno odnosno kada pisanim putem dogovore druge uvjete i upute vezane uz Usluge.

3.Osobni podaci

Izvršitelji obrade kao pružatelji Usluga obrađuju osobne podatke trećih osoba u ime i za račun Orvas kao korisnika njihovih Usluga. Osobni podaci koji su predmetom ovih Općih Uvjeta su stoga osobni podaci turista i ostalih korisnika usluga smještaja i najma plovila kojima upravlja Orvas.

4. Upute Voditelja obrade

4.1. Izvršitelj obrade nalazi se u samostalnoj i neposrednoj komunikaciji s (potencijalnim) turistima i ostalim korisnicima usluga smještaja i najma plovila kojima upravlja Orvas. Za potrebe Orvasa Izvršitelj obrade obvezuje se sljedeće:

4.1.1. neposredno prije prikupljanja osobnih podataka ili njihovog prvog korištenja za potrebe Orvasa, obavijestiti predmetne turiste i ostale korisnike na primjeren način za koje potrebe se obrađuju njihovi osobni podaci, upoznati ih kako se iste radnje provode u ime Orvasa kao voditelja obrade te ih uputiti da sve informacije o obradi njihovih osobnih podataka od strane Orvasa mogu pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka Orvasa dostupnoj na […];

4.1.2. za potrebe Orvasa, prikupljati isključivo one osobne podatke koje mu naloži Orvas, dok za sve ostale podatke samostalno odgovara;

4.1.3. osobne podatke turista i ostalih korisnika koje je prikupio za potrebe Orvasa isključivo dalje obrađivati za potrebe Orvasa;

4.1.4. najmanje jednom kvartalno prikupljene osobne podatke proslijediti Orvasu te ih po potvrdi Orvasa o urednom primitku trajno izbrisati ili anonimizirati;

4.2. U slučaju da u određenom slučaju glede obrade osobnih podataka ne postoji uputa Orvasa ili ona nije jasna, Izvršitelj obrade će zastati s obradom te tražiti uputu ili pojašnjenje Orvasa.

5.Dužnosti Izvršitelja obrade

5.1. Prilikom obrade osobnih podataka, Izvršitelj obrade preuzima sljedeće obveze prema Orvasu:

5.1.1. Izvršitelj obrade će uspostaviti svoju internu organizaciju kao i poduzeti tehničke i organizacijske mjere vodeći računa o zahtjevima iz čl. 32. Uredbe. Izvršitelj obrade dužan je obavijestiti Orvas o mjerama koje je poduzeo, dok ih Orvas odobrava ili po potrebi može zatražiti dodatne mjere;

5.1.2. Izvršitelj obrade će trajno čuvati predmetne osobne podatke povjerljivim. Izvršitelj obrade iste osobne podatke neće javno objavljivati. Prilikom njihove pohrane, isti će uvijek biti primjereno zaštićeni. Izvršitelj obrade sam predlaže Orvasu primjerene mjere za zaštitu pristupa te ih Orvas odobrava ili po potrebi može zatražiti dodatne mjere;

5.1.3. Izvršitelj obrade je dužan osigurati da sve osobe za koje on odgovara, a koje će imati mogućnost obrade ili pristupa predmetnim osobnim podacima, obvežu na trajnu povjerljivost glede istih;

5.1.4. Izvršitelj obrade neće angažirati drugog podizvođača koji bi imao pravo pristupa ili veća prava na predmetnim osobnim podacima bez prethodne pisane suglasnosti Orvasa;

5.1.5. Izvršitelj obrade neće iznositi predmetne osobne podatke u bilo koju drugu jurisdikciju od one u kojoj se nalazi mjesto njegova sjedišta, izuzev Hrvatske kao lokacije u kojoj se nalazi Orvas;

5.1.6. Izvršitelj obrade će obavijestiti Orvas u slučaju kada je predmetom kontrole, mjera ili istrage nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka;

5.1.7. Izvršitelj obrade dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja, obavijestiti Orvas u slučaju kršenja propisa o zaštiti podataka ili odredbi ovih Općih uvjeta od strane Izvršitelja obrade ili njegovih zaposlenika ili njegovih podizvođača, kao i u slučaju sumnje na povredu podataka ili nepravilnosti u obradi osobnih podataka.

Neovisno o mjerama koje Izvršitelj obrade predlaže, a Orvas u slučaju primjerenosti prihvaća, Izvršitelj obrade se obvezuje poštivati najmanje sljedeće minimalne zahtjeve:

  • Svi osobni podaci kao i njihov izvor pohranjuju se isključivo u elektronskom obliku;
  • Pristup istim podacima mora biti zaštićen sigurnosnom zaporkom;
  • Ako se osobni dokumenti skeniraju ili slikaju, sken ili slika obuhvaćat će isključivo potrebne podatke, dok će ostali biti nečitljivi;
  • Na prvi zahtjev Orvasa, izbrisati ili promijeniti osobne podatke koji su predmetom ovih Općih Uvjeta;

6.Pravo nadzora

6.1. Orvas ima pravo neposrednog nadzora nad tehničkim i organizacijskim mjerama koje Izvršitelj obrade poduzima u skladu s preuzetim obvezama. Orvas je dužan nadzor najaviti najmanje 15 (petnaest) dana prije njegova željenog početka. Izvršitelj obrade obvezuje se pružiti Orvasu uvid u svu traženu relevantnu dokumentaciju kao i po potrebi uvid u način na koji Izvršitelj obrade provodi svoje tehničke i ostale sigurnosne mjere.

6.2. Dužnost je Izvršitelja obrade osigurati potreban pristanak i sudjelovanje njegovih podizvođača koji su bitni za obradu predmetnih osobnih podataka.

6.3 Orvas ima pravo imenovati treću nepristranu osobu koja bi provela ovdje predviđen nadzor, dok se Izvršitelj obrade obvezuje dopustiti svaki takav nadzor i dati tražene informacije.

7.Odgovornost

7.1. Izvršitelj obrade koji odredi svrhe i sredstva za obradu u suprotnosti s odredbama Uredbe i time prekrši upute Orvasa, postaje odgovorna osoba za takvu obradu. U tom slučaju, Izvršitelj obrade će nadoknaditi bilo kakvu štetu koja nastane Orvasu zbog propusta Izvršitelja obrade. •

7.2. Ako Izvršitelj obrade osobne podatke predmetnih osoba prikuplja i obrađuje također u druge svrhe, za iste radnje isključivo odgovara Izvršitelj obrade.

8.Suradnja

8.1. U slučaju bilo kakvog zahtjeva ili bilo kakvog prigovora ispitanika glede njegovih osobnih podataka, a koji su predmetom ovih Općih Uvjeta, Izvršitelj obrade je o tome dužan bez odgode obavijestiti Orvas, a najkasnije u roku od 24h od primitka takvog zahtjeva.

8.2. Izvršitelj obrade dužan je pružiti primjerenu podršku Orvasu kako bi ovaj mogao uredno odgovoriti odnosno ispuniti zahtjev ispitanika.

8.3. Završne odredbe •Na ove Opće Uvjete primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz ovih Općih Uvjeta, uključujući pitanje valjanosti Općih Uvjeta, mjerodavan je nadležan sud u Splitu, Hrvatska.

8.4. Orvas ima pravo jednostrane promjene Općih Uvjeta. U tom slučaju, Orvas će na primjereni način obavijestiti sve Izvršitelje obrade o promjenama najmanje 7 (sedam) dana prije dana njihova stupanja na snagu. Izvršitelj obrade kojem promjene nisu prihvatljive, ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o uslugama s Orvasom, i to u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o promjeni Općih Uvjeta..

8.5. Prestankom komercijalnog odnosa između Orvasa i Izvršitelja obrade, prestaje i primjena ovih Općih Uvjeta na predmetnog Izvršitelja obrade. Neovisno o tome, Izvršitelj obrade je dužan sve osobne podatke koji su predmetom ovih Općih Uvjeta predati Orvasu te po potvrdi urednog primitka Orvasa, iste trajno izbrisati ili anonimizirati.

Chat